Nahrávam...
Aktualizujem zobrazený obsah
  Hľadať
  Logo firmy (zobrazí úvodnú stránku)Logo firmy (zobrazí úvodnú stránku)
  Porovnať Košík

  Obchodné podmienky

  Obchodné podmienky

  Všeobecné obchodné podmienky
  pre podnikateľov a právnické osoby

  Tieto všeobecné obchodné podmienky pre podnikateľov a právnické osoby (ďalej len "obchodné podmienky") sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom on-line obchodu TARTshop.sk umiestneného na webovom rozhraní www.tartshop.sk (ďalej len "webové rozhranie") medzi
  našou spoločnosťou :
  TART, s.r.o.
  Tehelná 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  IČ: 36 320 412
  IČ DPH: SK2020189633                     
  telefónne číslo: +421 327 719 210
  kontaktný e-mail: info@tartshop.sk

  ako predávajúcim

  a podnikateľom alebo právnickou osobou
  ako kupujúcim
  (obaja ďalej spoločne tiež len ako "zmluvné strany").


  1. Úvodné ustanovenia
    1.1. Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú základné práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní kúpnej zmluvy alebo iné zmluvy tu uvedené (ďalej len ako "zmluva") prostredníctvom webového rozhrania.
    1.2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v zmluve. Odlišné dojednania v zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli. Práva a povinnosti zmluvných strán sa ďalej riadia Reklamačným poriadkom , Podmienkami použitia webového rozhrania, a ďalej podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy. V otázkach tu neupravených sa vzťahy zmluvných strán riadia právnymi predpismi, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "občiansky zákonník").
    1.3. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kupujúcich – fyzické osoby, ktorí sú podnikateľmi, a na právnické osoby.
    1.4. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci zaplatením celej kúpnej ceny, nie však skôr, ako tovar prevezme.
    1.5. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že s ich obsahom súhlasí.


  2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy
    2.1. Na webovom rozhraní je uvedený zoznam tovaru vrátane opisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. Prezentácia tovaru uvedená na webovom rozhraní je informatívneho

  charakteru a nejedná sa o verejný návrh predávajúceho na uzavretie zmluvy v zmysle ustanovenia § 276 Obchodného zákonníka. Pre uzavretie zmluvy je nutné, aby kupujúci odoslal od budúceho kupujúceho objednávku a aby došlo k prijatiu tejto objednávky predávajúcim.
    2.2. Kupujúci vykonáva objednávku prostredníctvom webového rozhrania, prípadne iným spôsobom uvedeným na webovom rozhraní alebo podľa dohody zmluvných strán. Objednávka musí vždy obsahovať presný názov objednaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov tovaru, zvolený spôsob platby a dopravy a kontaktné údaje kupujúceho (meno a priezvisko či názov spoločnosti, identifikačné číslo, adresu pre doručovanie, telefónne číslo, e-mailovú adresu ). Kupujúci je povinný preukázať, že je podnikateľom, a to zadaním platného identifikačného čísla do objednávky.
    2.3. Predávajúci nie je povinný obdržanú objednávku potvrdiť. Nepotvrdená objednávka nie je pre predávajúceho záväzná. Predávajúci je oprávnený overiť si objednávku v prípade pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neoverenú objednávku môže predávajúci odmietnuť.
    2.4. Zmluva je uzavretá okamihom, kedy bolo kupujúcemu doručené prijatie záväznej objednávky zo strany predávajúceho.
    2.5. Po uzavretí zmluvy nemá kupujúci nárok na zrušenie objednávky. Zrušiť objednávku je možné len po vzájomnej dohode zmluvných strán. V prípade zrušenia objednávky po vzájomnej dohode zmluvných strán z dôvodov na strane kupujúceho má predávajúci nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 30% z ceny tovaru. Ak už predávajúci vynaložil v súvislosti so zmluvou náklady, patrí mu tiež náhrada týchto účelne vynaložených nákladov v plnej výške.
   

  3. Dodacie podmienky
    3.1. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu dohodnutým spôsobom, riadne zabalený a vybavený potrebnými dokladmi. Ak nie je dohodnuté inak, sú doklady poskytované v slovenskom jazyku.
    3.2. Na základe dohody zmluvných strán môže predávajúci zaistiť pre kupujúceho prepravu tovaru a poistenie tovaru počas prepravy. Cenu dopravy i poistenie je povinný hradiť kupujúci podľa platného tarifu dopravcu. Za dodanie tovaru kupujúcemu sa považuje odovzdanie tovaru prvému dopravcovi. Dodaním tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare.
    3.3. Pred prevzatím tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a prípadné závady bezodkladne oznámiť prepravcovi. O závadách bude spísaný protokol. Ak nie je spísaný protokol o závadách, stráca kupujúci nároky vyplývajúce z porušeného obalu tovaru.
    3.4. Okamžite po prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať tovar, najmä je povinný skontrolovať počet kusov tovaru a jeho kompletnosť. V prípade zistenia nesúladu je kupujúci povinný ho oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru. Zistené závady je kupujúci povinný vhodným spôsobom zdokumentovať a túto dokumentáciu zaslať predávajúcemu spolu s oznámením závady.
    3.5. Neprevzatím tovaru zo strany kupujúceho nie je dotknuté právo predávajúceho požadovať úhradu kúpnej ceny v plnej výške.


  4. Platobné podmienky
    4.1. Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu za tovar predávajúcemu mimo ďalších spôsobov uvedených na webovom rozhraní alebo individuálne dohodnutých aj niektorým z nižšie uvedených spôsobov:
        - v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku;
        - bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na bankový účet predávajúceho (pokyny vám budú oznámené v potvrdení objednávky).

    4.2. Pri platbe v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. Pri bezhotovostnej platbe je kúpna cena splatná do piatich dní od prijatia objednávky, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak. Záväzok kupujúceho uhradiť cenu tovaru je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
    4.3. Pri nedodržaní doby splatnosti podľa týchto obchodných podmienok môže byť kupujúcemu účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Nárok predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu omeškaním kupujúceho vznikla, tým nie je dotknutý.
    4.4. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou ceny tovaru je predávajúci taktiež oprávnený pozastaviť ďalšie dohodnuté dodávky tovaru, a to až do okamihu úhrady všetkých splatných záväzkov kupujúceho.
    4.5. Platba tovaru je možná v Eurách (€).


  5. Odstúpenie od zmluvy
    5.1. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu, ktorá už bola kupujúcim zaplatená, bezhotovostne na účet oznámený mu na tento účel kupujúcim alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak kupujúci číslo účtu do 5 dní od odstúpenia predávajúcemu neoznámi).
    5.2. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny tovaru dlhšie ako 2 týždne. Zároveň má v tomto prípade predávajúci nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 50% z ceny tovaru. Ak sa jednalo o tovar vyrábaný zákazkovo, činí zmluvná pokuta 100% z ceny tovaru.
    5.3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru dlhšie ako 4 týždne od dohodnutého dňa dodania.
    5.4. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak predávajúci dodal tovar riadne, včas a bez vád.
    5.5. Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené písomne v prípade písomnej objednávky a pre prípad zmlúv dohodnutých elektronicky môže zmluvná strana odstúpiť tiež elektronicky. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
    5.6. Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý dar, stráca darovacia zmluva odstúpením od kúpnej zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán účinnosti a kupujúci je povinný vrátiť dar z dôvodu neplnenia podmienok daru.


  6. Práva z chybného plnenia
    6.1. Podmienky uplatnenie práv z chybného plnenia a záručnej zodpovednosti sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho.

  7. Ochrana obchodného tajomstva a obchodnej politiky predávajúceho
    7.1. Pri dojednávaní zmluvy a jej plnenia môžu byť kupujúcemu oznámené informácie, ktoré sú označené ako dôverné alebo ktorých dôvernosť vyplýva z ich povahy. Kupujúci sa zaväzuje tieto informácie najmä:
        - uchovávať ako dôverné;
        - neposkytnúť ich bez súhlasu predávajúceho inej osobe;
        - nevyužiť ich na iný účel, než na plnenie zmluvy;
        - nevyužiť akýmkoľvek iným poškodzujúcim spôsobom.
    7.2. Ďalej sa kupujúci zaväzuje, že nebude bez súhlasu predávajúceho robiť kópie podkladov odovzdaných mu predávajúcim.


  8. Ochrana osobných údajov
  8.1. Svoju informačnú povinnosť voči Zákazníkovi v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov Zákazníka na účely plnenia Zmluvy, na účely rokovania o Zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností Spoločnosti plní Spoločnosť prostredníctvom osobitného dokumentu, ktorý je k dispozícii na adrese https://tartshop.sk

  9. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie Cookies
  9.1. Niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, so zasielaním obchodných oznámení Spoločnosti na Elektronickú adresu Zákazníka či na telefónne číslo Zákazníka. Svoju informačnú povinnosť voči Zákazníkovi v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov Zákazníka pre účely zasielania obchodných oznámení plní Spoločnosť prostredníctvom osobitného dokumentu, ktorý je k dispozícii na adrese https://tartshop.sk.

  9.2. Zákazník súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky Spoločnosti zo Zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na zariadenie Zákazníka, môže Zákazník súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.


  10. Záverečné ustanovenia
  10.1. Účastníci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré pri rokovaní o uzavretí Zmluvy označili za dôverné.
  10.2. Písomnosti si budú účastníci doručovať na adresu uvedenú v Zmluve alebo na adresu naposledy písomne druhému účastníkovi oznámenú; ak nebude účastník na uvedenej adrese zastihnutý, považuje sa písomnosť za doručenú dňom, kedy bola táto uložená na miestne príslušné úradovni verejného prepravcu poštových zásielok.
  10.3. Účastníci dojednali, že na riešenie prípadných sporov vyplývajúcich zo Zmluvy je všeobecný súd miestne príslušný Spoločnosti.
  10.4. OP nadobúdajú účinnosť dňom 1. januára 2021.

  OP k stiahnutiu