Nahrávam...
Aktualizujem zobrazený obsah
  Hľadať
  Logo firmy (zobrazí úvodnú stránku)Logo firmy (zobrazí úvodnú stránku)
  Porovnať Košík

  REKLAMAČNÝ PORIADOK

  REKLAMAČNÝ PORIADOK


  Tento Reklamačný poriadok pre podnikateľov a právnické osoby (ďalej len „reklamačný poriadok“) upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného podnikateľom alebo právnickou osobou.

  POSTUPY PLATNÉ PRI REKLAMÁCII DODANÉHO TOVARU:

  1. Základné ustanovenia
  Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, kvalite a prevedení ako je určené v zmluve.
     Za zmluvu možno považovať tiež daňový doklad s dodacím listom.
     Pre prepravu je predávajúci predávaný tovar povinný zabaliť spôsobom uvedeným
     v zmluve alebo spôsobom pre daný tovar obvyklým.
     Tovar je v tomto reklamačnom poriadku myslený výrobok alebo služba.

  2. Vady produktov:
  a) Ak poruší predávajúci povinnosti uvedené v zmluve, ktorá určuje pre predaný produkt kvalitatívne parametre, má predaný tovar vady. Za vadu sa považuje aj dodanie iného druhu tovaru a iné množstvo než určuje zmluva s prihliadnutím na obvyklé dodávané množstvo a prístupné tolerancie.
  b) Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci vedel v dobe, kedy nastalo uzatvorenie zmluvy, alebo prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola táto zmluva uzatvorená, musel vedieť.
  c) Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, pokiaľ ich kupujúci spôsobil sám, a to aj poskytnutím nesprávnych alebo neúplných informácií.
  d) Predávajúci zodpovedá za vadu tovaru, ktorú tento tovar má v okamihu jeho prevzatia kupujúcim, i keď sa vada stane zjavnou až po tomto termíne. Povinnosť predávajúceho vyplývajúca zo záruky tým nie je dotknutá.
  e) Predávajúci zodpovedá za akékoľvek vady vrátane vzniknutých po dobe odovzdania, pokiaľ sú preukázateľne spôsobené porušením jeho povinností.
  f) Predávajúci nezodpovedá za kvalitu/poškodenie tovaru/predmetu kupujúceho v dôsledku používania tovaru dodaného predávajúcim.
  g) Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody a ušlý zisk vyplývajúci z prevádzky tovaru, prípadne jeho vady alebo nekompatibility s iný tovarom, ani za škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou.
  h) Predávajúci zodpovedá za právne vady tovaru, to znamená, že tovar nie je zaťažený právom tretej osoby.

  3. Povinnosti kupujúceho:
  a) Kupujúci je povinný užívať tovar k účelom, ku ktorým bol určený a podľa podmienok určených na užívanie odovzdaných pre prevzatí alebo obvyklých.
  b) Kupujúci je povinný prezrieť tovar pri jeho prijímaní v dobe prechodu do jeho vlastníctva, pričom sa prihliada k povahe tovaru. Kupujúci je povinný o všetkých zistených vadách bezodkladne informovať predávajúceho.
  c) Zjavné poškodenie a množstevné vady je kupujúci povinný pri prijímaní zaznamenať do prepravných dokladov, poprípade predávajúceho protokolu.
  d) Pokiaľ kupujúci tovar neprehliadne pri príjme, môže uplatniť nárok z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len ak preukáže, že tovar mal vady už v okamihu prevzatia.
  e) Právo kupujúceho z vád tovaru nemôže byť priznané súdnym konaním, pokiaľ kupujúci nepodal o vadách bez odkladu správu predávajúcemu.

  4. Záruka:
  a) Za vady odporujúce podmienkam užívania poskytuje predávajúci záruku, najdlhšie však 6 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim, pričom nezáleží na tom, či je tovar po celú dobu užívaný, ale rozhodné je, či po dobu užívania bol používaný podľa podmienok pre riadne užívanie.
  b) Za kvalitu tovaru prijíma predávajúci záväzok, že tovar bude po určenú dobu spôsobilý použitia k dohodnutému alebo inak obvyklému účelu. Doba, po ktorú predávajúci ručí za kvalitatívne parametre tovaru pri riadnom užívaní, je 6 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim, pokiaľ nie je v technickej dokumentácii uvedené inak. Po tejto dobe nemožno uplatniť nároky z vád kvality tovaru.
  c) Zodpovednosť predávajúceho za vady k tovaru nevzniká, pokiaľ tieto vady boli spôsobené po prevzatí tovaru kupujúcim, vonkajšími udalosťami a tieto nespôsobil predávajúci alebo osoby s ktorých pomocou predávajúci plnil záväzok.

  5. Nároky kupujúceho z vád tovaru:
  a) Pri dodaní tovaru s preukázateľnými vadami, ak je tým porušená zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať:
  • Odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za poškodený, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenia právnych vád
  • Odstránenie vád opravou tovaru, pokiaľ sú vady opraviteľné
  • Primeranou zľavou z kúpnej ceny stanovenou predávajúcim
               Voľba medzi nárokmi tu uvedenými náleží kupujúcemu len vtedy, ak vady tovaru bezodkladne oznámi predávajúcemu včasným zaslaním protokolu o vadách tovaru, dodá všetky podklady nutné k posúdeniu reklamácie (závislé na druhu reklamovaného tovaru – spravidla sa jedná o štítky tovaru, vzorka reklamovaného tovaru, odovzdávací protokol, fotodokumentácia a ďalšie) a táto je uznaná ako oprávnená.
  Uplatnený druh nároku nesmie kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho.
  Ak sa predávajúci nevyjadrí k oprávnenosti reklamácie v dobe 30 dní, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy. Lehota 30 dní začína plynúť dňom dodania všetkých dokladov potrebných k posúdeniu reklamácie.

  b) Pri dodaní tovaru s vadami, ak je porušená zmluva nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať:
  • Dodanie chýbajúceho tovaru
  • Odstránenie ostatného poškodenia tovaru
  • Primeranú zľavu z kúpnej ceny stanovenú predávajúcim
              Pokiaľ kupujúci neuplatní nárok na zľavu má predávajúci možnosť sa sám rozhodnúť, či vykoná opravu tovaru alebo dodá nový tovar.